Home » Aktuellt om skatt och moms 2024

Aktuellt om skatt och moms 2024

Aktuellt inom skatt och moms 2023

Aktuellt om skatt och moms 2024

Det är mycket aktuellt om skatt och moms 2o24. Den 1 januari 2024 började många nya skatteregler att gälla, bland annat från budgetpropositionen. Men vi har också många nyheter på skatteområdet från 1 juli 2024 och framåt.

Inkomst av tjänst och näringsverksamhet

2023 höjdes riktåldern för pensionsrelaterade regler från fyllda 65 år den 1 januari inkomståret till fyllda 66 år. Det påverkar bland annat inkomstbeskattningen. Höjningen genomfördes dock utan övergångsregler.

Personer födda 1957 gick då miste om det förhöjda grundavdraget för 2023 och får vänta till 2024. Nu kompenseras de genom automatiska återbetalningar av den för höga skatten till sina skattekonton från 1 juli 2024.

Inkomst av kapital

Investeraravdraget har anpassats till de senaste ändringarna i EU-reglerna om statligt stöd. Ändringarna gäller investeringar i företag som i sin tur har förvärvat verksamhet. Ändringarna gäller från 1 juli 2024.

Skattereduktioner

Taket för rotavdrag höjs tillfälligt under andra halvåret 2024 och separeras samtidigt från rutavdraget, också tillfälligt.

Ordinarie regler är rotavdrag med högst 50 000 kr och tillsammans med rut högst 75 000 kr per person och år.

Under andra halvåret gäller i stället rotavdrag och rutavdrag med högst 75 000 kr vardera per person och år, alltså upp till 150 000 kr tillsammans.

Ändringarna börjar gälla 1 juli 2024 och slutar gälla 31 december 2024.

Regeringen har dock sänt ut en remiss på prov inför budgeten för 2025, med förslag om att permanenta de höjda och separata taken.

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Ersättningen till företagare med höga sjuklönekostnader upphör den 1 juli 2024. Juni 2024 blir därmed den sista månaden företag ska rapportera sjuklönekostnader i sin AGI. Från och med juli 2024 är det ingen rapportering av sjuklönekostnader i AGI längre.

Pension

Åldersgränsen för pensionsregler av olika slag, bland annat skatteregler, höjdes 2023 från 65 år till 66 år. Det påverkar till exempel när du får tillgodoräkna dig ett förhöjt grundavdrag i din inkomstbeskattning (jämför med avsnittet om kompensation för årgång 1957 ovan). Lägsta ålder för att ta ut inkomstgrundad pension höjdes samtidigt från 62 år till 63 år.

2026 ska åldersgränsen höjas från 66 år till 67 år och lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad pension ska höjas från 63 år till 64 år.

Därefter gäller ett nytt system med riktålder, som ska spegla vår ökande medellivslängd. Varje år ska regeringen besluta om riktåldern i en särskild förordning. Beslutet börjar gälla 6 år senare. Regeringen har redan fattat beslut om riktåldern för 2027, 2028, 2029 och nu senast 2030. Riktåldern är oförändrat 67 år.

Moms

Företag som bedriver momspliktig verksamhet ska momsregistrera sig om omsättningen överstiger 80 000 kr per år. Företag med en omsättning som understiger gränsen får registrera sig frivilligt. Gränsen för registreringsplikt ska höjas till 120 000 kr.

Företag får upprätta förenklad faktura, med färre uppgifter än vanliga fakturor, vid försäljning upp till 4 000 kr inklusive moms. Den gränsen ska nu höjas till samma gräns som för momsregistrering, alltså 120 000 kr.

Momsen på överlåtelser av konstverk ska reduceras till 12 %.

Ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2025, men riksdagen har inte fattat beslut ännu.

Inkomstbeskattning för ägare i fåab

Ett omfattande utredningsbetänkande har presenterat genomgripande förslag till förenklingar och förbättringar av vad som förr i tiden kallades 3:12-reglerna. Förslaget innehåller många delar men här är ett par av huvudpunkterna.

Dagens förenklingsregel och huvudregel för beräkning av gränsbeloppet slås enligt förslaget ihop till en beräkningsregel, med förenklade beräkningar i fyra steg.

Dagens två takbelopp för tjänstebeskattning av utdelningar och vinster över gränsbeloppet slås ihop till ett takbelopp.

Ändringarna ska börja gälla 1 januari 2026 enligt förslaget.

Ränteavdragsbegränsningar för företag

Vi har fått ytterligare ett omfattande utredningsbetänkande, med förslag till förbättrade ränteavdragsregler för företag. Även detta förslag innehåller många delar, men här är några huvudpunkter.

De generella ränteavdragsbegränsningarna ska enligt förslaget beräknas gemensamt för företag med koncernbidragsrätt inom en företagsgrupp. Avdragsunderlaget ska beräknas utan hänsyn till tidigare års underskott och koncernbidrag. Kvarstående negativa räntenetton ska få sparas obegränsat, i stället för dagens tidsgräns på 6 år. Beloppsgränsen ska höjas från 5 miljoner kr till 25 miljoner kr.

De riktade ränteavdragsbegränsningarna ska enligt förslaget EU-anpassas för att lösa dagens konflikt mellan svensk lagstiftning och EU-rätt.

Ändringarna ska börja gälla 1 januari 2026 enligt förslaget.

Budgetpropositionen 2024 för 2025

Regeringen har skickat ut sammanlagt 15 förslag som testremisser. Beroende på remissutfallen och de kommande budgetförhandlingarna får vi sedan se om och i så fall hur förslagen tas in i budgeten som presenteras i september.

Förslag som gäller privatekonomin är bland annat flexiblare regler för utbetalning av tjänstepension, skattefritt sparande på första 300 000 kr i ISK och kapitalförsäkring, förenklingar för installation av grön teknik, avtrappat ränteavdrag för privata lån utan säkerheter, höjningar av ordinarie jobbskatteavdrag och förhöjda grundavdraget, samt permanenta separata tak för rot- och rutavdragen.

Förslag som gäller företag är bland annat enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, bättre och enklare regler om underskottsavdrag, sänkt lönekrav för expertskatt, avgiftsfri ersättning för idrottsutövare, samt utvidgat växa-stöd.

Välkommen till vårt webinar

Vi berättar mer om årets skattenyheter och budgetpropositionen för nästa år i ett kostnadsfritt webinar den 21 augusti 2024. Välkommen att anmäla dig!