Home » Bokslut 2023 – Nyheter och tips

Bokslut 2023 – Nyheter och tips

hur gör man bokslut

Hög tid för bokslut

Nu är det dags för boksluten 2023. Ett bokslut ska presenteras på ett av tre sätt. Som en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. I ett kostnadsfritt webbinarium 27 mars 2024 berättar vi berättar om skillnaderna och om de senaste nyheterna för vart och ett av alternativen.

Presentation av bokslut

Alla aktiebolag ska presentera sitt bokslut i form av en årsredovisning. Det är det mest omfattande av alternativen, med förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, eventuellt en kassaflödesanalys och därefter noter. Samma sak gäller för alla ekonomiska föreningar och alla handelsbolag eller kommanditbolag som har juridisk person bland delägare.

Mindre företag som upprättar årsredovisning får använda förenklingsregelverket K2 ÅR. Bokföringsnämnden (BFN) har föreslagit ändringar av vilka som ska få tillämpa K2 ÅR, bland annat att alla bostadsrättsföreningar (BRF) ska tillämpa det fullständiga regelverket K3 framöver. Det är dock inte beslutat ännu, det är viktigt att veta. Jag berättar vad som i stället gäller för BRF i boksluten för 2023 och 2024.

Skattereduktion för investeringar

Skattereduktionen för investeringar i inventarier 2021 påverkade boksluten för 2022 i företag med kalenderår som räkenskapsår, och boksluten för 2023 om hela skattereduktionen inte kunde utnyttjas första året.

I företag med brutet räkenskapsår påverkas boksluten för 2023, och boksluten för 2024 om hela skattereduktionen inte kunde utnyttjas första året.

Avskrivningar

Företag med anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska göra avskrivningar på dem, men metoderna är olika beroende på vilket regelverk du tillämpar.

Här finns också ett skatteförslag till förbättring 2025 för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, nämligen att om de har ingående redovisat värde för inventarier ska de få göra direktavdrag med ett halvt inkomstbasbelopp jämfört med 5 000 kr i dag. Jämför med nästa stycke!

Beloppsgränsen 2023 för direktavdrag för materiella anläggningstillgångar är 26 250 kr om företaget får dra av momsen på investeringen, annars 25 % högre, nämligen 32 813 kr.

Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad ska tas upp som tillgång med successiva avdrag genom avskrivningar. Ombyggnader som är normala i verksamheten kan du dock få avdrag för direkt inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet, såsom reparation och underhåll som ju alltid ska dras av.

Utgifter för reparation och underhåll som är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen ska bokföras som kostnad i redovisningen. Det gäller även det utvidgade reparationsbegreppet, med ett undantag. Företag som tillämpar K3 ska i stället ta upp ombyggnader som komponentbyten och då blir de en tillgång, även om företaget får avdrag vid inkomstbeskattningen.

Vad är då reparation och underhåll? För fastighetstillgångar är det åtgärder som återställer tillgången till ursprungligt skick. Till exempel stambyten, fasadrenovering, takbyten etc. Något som ofta ställer till problem i företag med fastigheter, såsom BRF. För maskiner och inventarier är reparation och underhåll i stället åtgärder som återställer tillgången till skicket den var i vid anskaffandet.

Reserveringar

Näringsidkare är fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag/kommanditbolag. För dem kan det bli aktuellt med räntefördelning. Den positiva räntefördelningen är 7,94 % år 2023 och den negativa är 2,94 %. Det kan också bli aktuellt med avsättning till eller återföring från periodiseringsfond eller expansionsfond.

Näringsidkare hanterar räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond helt och hållet i sina privata inkomstdeklarationer. Dessa poster ska inte finnas med i bokföringen.

Juridiska personer utom handelsbolag/kommanditbolag ska däremot bokföra eventuella periodiseringsfonder. För dem gäller år 2023 en schablonintäkt på 1,94 % av ingående fonder. Återföringar av fonder från 2017-2018 ska kvoteras upp med 6 % och från 2019-2020 med 4 %.

2020 var sista året med högre bolagsskatt så kvoteringarna fortsätter till 2026 för företag med kalenderår som räkenskapsår och till 2027 för företag med brutet räkenskapsår.

Välkommen till vårt webinar

Vi tar upp allt detta och även frågor om pensionskostnader, underskrifter, revision med mera i webbinariet den 27 mars. Välkommen att anmäla dig!