Home » 20 Vanliga Bokföringstermer

20 Vanliga Bokföringstermer

Det finns många bokföringstermer och begrepp som kan uppfattas som både krångliga och svåra. Här finns förklaringar på de vanligaste termerna.

Avskrivning, ingående moms, periodisering, verifikation, det finns många branschspecifika bokföringstermer och begrepp som kan uppfattas som både krångliga och svåra.

För dig som bedriver företag eller som nyligen startat ditt företag listar vi här 20 vanliga bokföringstermer.

I ordlistan finner du förklaringar på många av de vanliga begrepp och bokföringstermer inom företagsekonomi och bokföring.

Avskrivning

Alla tillgångar har en särskild livslängd och i och med det också en särskild ekonomisk livslängd. När en tillgång skrivs av utgår man ifrån tillgångens anskaffningsvärde (inköpsvärde, kan även innefatta uppkomna kostnader såsom tull, frakt m.m.) och fördelar detsamma i förhållande till den ekonomiska livslängden.

Balansrapport/Balansräkning

Balans­rapporten visar företagets ställning – vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital och dess skulder – vid en viss angiven tidpunkt. I balansrapporten jämförs tillgångar och dess finansiering vid årets ingång (s.k. ingående balans) och dess avslut (utgående balans). I årsbokslutet benämns balansrapporten balansräkning.

Debet

Debetkolumnen hittar du till vänster. Det är den vänstra sidan av ett konto i bokföringen. Debet används för ökning av tillgångar och kostnader. När du bokför en tillgång (inköp av inventarier t.ex. så ökar den vänstra sidan).

Eget uttag

När en ägare av en enskild firma, handels­bolag eller kommandit­bolag gör ett uttag av kontanter, varor eller tjänster kallas det för eget uttag. Eget uttag utgör ingen kostnad för bolaget och således påverkar det inte företagets resultat.

God redovisningssed

God redovisningssed innebär att gällande redovisningsregler, allmänna råd och rekommendationer från bl.a. Bokföringsnämnden tillsammans med lagtolkningar och vedertagen praxis efterföljs. God redovisningssed innebär god redovisningskvalitet, men behöver inte innebära detsamma för alla typer eller storlekar av företag.

Ingående moms

Vid inköp av varor eller tjänster till företaget görs ett påslag av moms och det är denna moms som benämns ingående moms.  Det finns en enkel tumregel för att komma ihåg vad som är ingående och vad som är utgående moms. När du som företagare betalar dina leverantörer för varor eller tjänster som köpts IN till företag, då är det ingående moms. Så INköp = INgående moms.

Kredit

Kreditkolumnen hittar du till höger. Det är den högra sidan av ett konto i bokföringen. Kredit används för ökning av intäkter och skulder. När du bokför en skuld (ett lån t.ex. så ökar den högra sidan).

Kundfordringar

En kundfordran uppstår när företaget levererat en vara eller tjänst och skapat en faktura, men ännu inte fått betalt från kunden. Kund­fordringar registreras i bokföringen och när fakturan betalats av kunden omvandlas den till en intäkt som redovisas i resultaträkningen när fordringen betalats av kunden.

Leverantörsskuld

När en vara eller en tjänst beställs av ditt företag så skapas en leverantörsfaktura av leverantören och därmed också en leverantörsskuld som kvarstår ända fram till att du som kund betalar fakturan. Leverantörsskulden uppkommer då leverantörsfakturan registreras i bokföringen.

Moms (mervärdesskatt)

Moms är den skatt som redovisas och betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Moms är en förkortning av mervärdes­skatt och sker som resultatet av ett procentuellt påslag vid försäljning.

Periodisering

För att en intäkt eller kostnad ska kunna fördelas på den tidsperiod då den de facto intjänades eller förbrukades används den redovisningsprincip som kallas periodisering. Ett exempel på en utgift som vanligtvis periodiseras är lokalhyra. Lokalhyran faktureras ofta per kvartal i förskott och genom att periodisera den tillfaller kostnaden för lokalen per den månad då den de facto betalts för.

Resultatrapport/Resultaträkning

Resultatrapporten påvisar företagets vinst, förlust, eller nollresultat – intäkter minus kostnader – under en viss given redovisningsperiod. I resultatrapporten kan du utläsa omsättning, bruttoresultat, jämförelse mot föregående år, samt vinst före och efter skatt.  I årsbokslutet benämns resultatrapporten resultat­räkning.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period som företagets bokföring gäller för. Vanligt förekommande är att ett räkenskapsår är detsamma som ett kalenderår (1 januari-31 december), men det behöver inte vara så. Om ett räkenskapsår inte utgörs av ett räkenskapsår då kallas det brutet räkenskapsår (t.ex. 1 oktober-30 september).

Tillgång

En tillgång definieras som en resurs i form av t.ex. kapital, varor, maskiner, fastigheter eller rättigheter. Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, där exempel på anläggningstillgångar är fastigheter och maskiner, medan några exempel på omsättningstillgångar är varulager, kundfordringar, kassa och bank. Enkelt uttryckt är omsättningstillgångar tillgångar som kan omvandlas till likvida medel.

Transaktion

En transaktion sker som ett ekonomiskt flöde som inträffar när parter byter en vara eller tjänst mot betalnings­medel eller övriga fordringar. Transaktioner delas in i fyra olika undergrupper: produkttransaktioner, fördelningstransaktioner, finansiella transaktioner och andra transaktioner.

Utgående moms

Den utgående momsen är den moms som du som företagare får från dina kunder när du säljer dina varor eller tjänster. Det är den moms som går UT. Tumregeln här är UTgående moms = UTförsäljning. Den utgående momsen är den moms som ska betalas in till Skatteverket efter att den ingående momsen är avdragen.

Verifikation

En verifikation är ett eller flera underlag som styrker bokföringsposterna. Olika exempel på verifikationer är kvitton, leverantörsfakturor, kundfakturor, låne­besked, utbetalnings­avier, m.fl. En verifikation kan vara både ett fysiskt dokument, men även ett elektroniskt. Varje affärshändelse är kopplad till sin egna verifikation.

Årsbokslut

Alla företag är ålagda att upprätta ett årsbokslut vid utgången av räkenskapsåret. Ett årsbokslut utgör en samman­ställning av den löpande bokföringen under räkenskaps­året. Syftet med ett årsbokslut är att visa en helhetsbild av hur företaget presterat under räkenskapsåret, samt hur situationen ser ut när räkenskapsåret är avslutat.

Procountor – allt du behöver för företagets bokföring!

Ett enkelt och pålitligt program för online bokföring, som du enkelt och snabbt kan börja använda.