Home » Allmänna avtalsvillkor för redovisningsbyrå

Allmänna avtalsvillkor för redovisningsbyrå

1 OFFERERA PROGRAMVARAN ÅT KUNDER

1.1 Redovisningsbyrån kan bistå sina kunder med gott rykte och god kredit med Procountors programvara (”Programvara”) i enlighet med rådande giltiga villkor som angetts i Procountors kundavtal som uppgjorts av Leverantören, Procountors allmänna användnings- och kundavtalsvillkor och Procountors integritetsskydd.

1.2 Procountors kundavtal är ett standardavtal som består av en order och dess bilagor som Leverantören har tillhandahållit för användning av Redovisningsbyrån. Redovisningsbyrån kan inte göra ändringar i ett kundavtal. Leverantören kan revidera ett kundavtal eller dess bilagor, och Redovisningsbyrån måste alltid använda den senaste versionen av ett orderformulär eller en avtalsmodell.

1.3 Redovisningsbyrån måste tillförlitligt verifiera tillgången till kontot och underskriftsrätten för Kundens representant. Ett undertecknat orderformulär måste skickas till Leverantören. Leverantören kan avvisa en order om det är nödvändigt.

1.4 Redovisningsbyrån får underteckna ett orderformulär på uppdrag av Kunden om Redovisningsbyrån separat har erhållit nödvändigt tillstånd från Kunden eller som en del av deras tjänsteavtal. I sådana fall ska även ett undertecknat tillstånd skickas till Leverantören tillsammans med ordern. Redovisningsbyrån måste försäkra sig om att Kunden är medveten om Programvarans användnings- och andra villkor och att Kunden godkänner att följa dessa Villkor.

2 ÅTERFÖRSÄLJNINGSPROVISION FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN

2.1 Leverantören betalar Redovisningsbyrån en återförsäljningsprovision för användningen av Programvaran av Kunder som representeras av Redovisningsbyrån i enlighet med Redovisningsbyråns samarbetsavtal eller dess bilagor.

2.2 Redovisningsbyråns rätt till återförsäljningsprovision börjar då Redovisningsbyrån skriftligen har informerat Tjänsteleverantören om inledandet av representationsrelationen. Redovisningsbyråns rätt till återförsäljningsprovision upphör om representationsrelationen med Kunden upphör (till exempel om Kunden börjar använda en annan redovisningsbyrå eller hantera sin redovisning internt). Redovisningsbyrån måste omedelbart meddela Leverantören om Redovisningsbyråns representationsrelation med Kunden har upphört. Meddelanden måste skickas skriftligen.

2.3 Redovisningsbyrån är medveten om att en återförsäljningsprovision betalas för en Kund för en Redovisningsbyrå i taget. Om en Kund använder flera Redovisningsbyråer för sina redovisningsbyråtjänster erhåller endast den första parten som representerar Kunden återförsäljningsprovision. Försäljningsprovisionen betalas som självfakturering.

3 RÅDANDE PRAXIS

3.1 Leverantören kan erbjuda olika material och vägledning för Redovisningsbyrån relaterat till offereringen av Programvaran, inledandet av en kundrelation, tillämpning, skolning för användare, kundsupport och andra tjänsteområden. Redovisningsbyrån måste följa dessa instruktioner om det är möjligt.

3.2 Redovisningsbyrån öppnar miljön för samtliga av sina Procountor-kunder. För programvaran Procountor Ledger är Kunderna genast i produktionsanvändning, och för programvaran Procountor Financials överför Leverantören Kunden till produktionsanvändning efter att ha behandlat Kundens order. Redovisningsbyrån måste säkerställa att nödvändiga banktillstånd har undertecknats och skickats till banken och att Kundens huvudanvändare får tillgång till Programvaran.

3.3 Redovisningsbyrån kollar att Kundens datorutrustning, operativsystem och mjukvara samt verksamhetsmiljö är lämpliga för Programvaran. Om Kunden kräver assistans i tillämpningen av Programvaran måste Redovisningsbyrån tillhandahålla assistans eller arrangera utbildning.

3.4 Redovisningsbyrån måste tillhandahålla nödvändig support gällande användningen av Programvaran för sin Kund. Om Redovisningsbyrån inte kan svara på Kundens fråga eller lösa ett problem relaterat till användningen av Programvaran skall Redovisningsbyrån kontakta Leverantörens kundsupport. Redovisningsbyrån måste informera Kunden gällande svaret.

3.5 Redovisningsbyråns kontaktperson ansvarar för kommunikationen i deras egen organisation så att Redovisningsbyråns personal får ta del av nödvändig information i anknytning till användningen av Programvaran. Redovisningsbyrån måste informera Leverantören gällande alla relevanta ändringar i deras verksamhet. Dessutom måste Redovisningsbyrån utan dröjsmål informera Leverantören om eventuella krav eller gensvar som berör Leverantören.

4 UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1 Leverantören beviljar Redovisningsbyrån rättigheter men inte ensamrätt att använda varumärket Procountor. Dessa rättigheter gäller endast marknadsföring, presentations- och skolningsprocedurer såsom specificerats i detta avtal och som är giltigt endast under avtalets giltighetsperiod. Varumärket måste användas i enlighet med Leverantörens instruktioner eller så måste användningen avtalas separat. Användningen av varumärket får inte vara vilseledande och det måste framgå att varumärket tillhör Leverantören varje gång det används.

4.2 Redovisningsbyrån godkänner att inte någonstans registrera ett varumärke eller ett tjänstevarumärke, företagsnamn, Internetdomän eller någon annan rättighet, namn eller märke som kan registreras och som kan förväxlas med Procountor.

4.3 Upphovsrätt och varumärke och all annan konfidentiell information i anknytning till Programvaran tillhör Leverantören eller tredje part. Inga immateriella rättigheter överförs till Redovisningsbyrån genom detta Avtal. Redovisningsbyrån godkänner att inte avlägsna varumärken eller Leverantörens logo eller annan företagsidentifikation från Programvaran eller marknadsförings- eller skolningsmaterial eller från Leverantörens andra material eller dokument.

4.4 Redovisningsbyrån godkänner att inte använda, varken direkt eller indirekt, information som de erhållit genom detta avtal, Programvaran, marknadsföringsmaterial, eller på annat sätt via Leverantören för att utveckla en motsvarande, konkurrerande programvara eller del av programvara under detta avtals giltighetstid eller inom tolv (12) månader efter att avtalet upphört.

4.5 Redovisningsbyrån måste omedelbart informera Leverantören om eventuella överträdelser av Leverantörens rättigheter som de observerar.

5 ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Leverantören ansvarar inte för tillämpligheten av Programvaran för Redovisningsbyråns ändamål förutom för eventuella specificerade fall som anges i avtalet.

5.2 Det bör noteras att Leverantören inte ansvarar för eventuella åtaganden eller garantier som Redovisningsbyrån gjort gällande innehåll, leverans eller användning av Programvaran förutom gällande det som angetts i det här avtalet eller standardkundavtalet och dess bilagor.

5.3 Leverantörens ansvarsbegränsningar beskrivs i Procountors allmänna användnings- och kundavtalsvillkor.

5.4 Leverantörens ansvar kommer dock aldrig att överstiga summan av prisavdrag eller kompensation som Redovisningsbyrån har betalat till Kunden. Leverantören är inte skyldig att kompensera eventuella indirekta skador till Redovisningsbyrån, Kunden eller en tredje part, såsom inkomstbortfall, ej erhållen vinst, skada eller förlust av information eller en fil, störningar i andra avtalsslutna relationer eller andra liknande skador som är svåra att förutse.

5.5 Redovisningsbyrån är medveten om att prissättningen av Programvaran delvis är baserad på de ovannämnda ansvarsbegränsningarna.

6 ANDRA VILLKOR

6.1 Det här avtalet ger inte Redovisningsbyrån ensamrätt att marknadsföra eller offerera Programvaran och det begränsar inte på något sätt Leverantörens rätt att sälja, marknadsföra eller offerera Programvaran antingen direkt eller genom andra Redovisningsbyråer, återförsäljare eller representanter. Redovisningsbyrån kan inte överföra rättigheter eller skyldigheter till en tredje part i enlighet med detta avtal.

6.2 Parterna godkänner att personalen i någon annan part inte i något avseende anses som anställda eller representanter för den andra parten. Båda parter har fullt ansvar för sin personalverksamhet då de utför uppdrag i enlighet med detta avtal.

6.3 Ett krav baserat på det här avtalet måste skickas till den andra parten med risk för att förlora det inom tre (3) månader från dess att grunderna till kravet uppstod, exklusive Redovisningsbyråns skyldighet att betala avgifterna för användningen av Programvaran såsom specificeras i den här delen av avtalet.