Peter Berg / 15.05.2024

BAS 2024

BAS 2024

BAS 2024

I januari 2024 kom årsuppdateringen av BAS-kontoplanen, dels som kontotabell, dels som stödlitteratur (Bokföringsboken och Bokslutsboken). I mars 2024 kom nästa stora nyhet, nämligen att stödlitteraturen nu finns som e-böcker.

BAS-kontoplanen har anpassats till att fakturor efter balansdagen, som avser leveranser före balansdagen, ska hanteras olika i K3 och K2. Det har medfört kontoförändringar i BAS.

Vi behöver också tänka på att i K3 rubriceras skulder för fastighetsskatter, fastighetsavgifter, särskild löneskatt för pensionskostnader med mera inte tillsammans med skuld för inkomstskatter, medan de däremot rubriceras tillsammans i K2. Det påverkar dina val av konton för olika skatter och avgifter.

Fakturor före och efter balansdagen

Kundfakturor som har upprättats efter balansdagen, men avser leveranser före balansdagen, ska ingå i posten Kundfordringar enligt K3 med vilande utgående moms och intäkt i klass 3.

Enligt K2 ska dessa fakturor i stället tas upp i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Motsvarande skillnad mellan K3 och K2 gäller för leverantörsskulder.

Leverantörsfakturor som har upprättats efter balansdagen, men avser leveranser före balansdagen, ska ingå i posten Leverantörsskulder enligt K3 med vilande ingående moms.

Enligt K2 ska dessa fakturor i stället tas upp i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Periodiseringsfonder

Varje år tas kontot för det äldsta året bort och ett nytt konto för nästa år läggs till.

Moms

Ett nytt konto för försäljning inom EU, OSS, finns nu att använda för den som vill kunna stämma av OSS-redovisningen av moms. Du får själv lägga till underkonton om du vill hålla isär olika länder och momssatser.

FAR om rubriceringar av skatter och avgifter

I årsuppdateringen av RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag från FAR, som avser aktiebolag som tillämpar K3, har en ny indelning tillkommit 2024.

Posten Aktuella skattefordringar och aktuella skatteskulder ska enbart innehålla skulder eller fordringar för inkomstskatter, efter avräkning för preliminärskatt.

Andra skatter och avgifter än inkomstskatter ska i stället redovisas i posten Övriga skulder, efter avräkning för preliminärskatt. Det kan till exempel handla om fastighetsavgift, fastighetsskatt, särskild löneskatt för pensionskostnader eller avkastningsskatt.

Den här uppdelningen medför att företag som tillämpar K3 behöver fördela preliminärskatten mellan de två posterna.

Samma följdändring påverkar kassaflödesanalysen i K3 enligt RedR 1. Posten Betald inkomstskatt ska bara avse betalade inkomstskatter, inte andra skatter.

Företag som tillämpar K2 dock ska fortsätta att redovisa alla skatter och avgifter som ingår i slutskattebeskedet i posten Skatteskulder eller Övriga fordringar, beroende på vilket saldo posten har. Här behöver preliminärskatten inte fördelas.

Uppdateringen av RedR 1 påverkar inte BAS-kontoplanen, men den påverkar dina val av konton när du tillämpar K3.

Stödlitteraturen som e-böcker

Bokföringsboken och Bokslutsboken finns redan som e-böcker sedan ett par månader. BAS-kontogruppen planerar även utgivning av Nyckeltalen som e-bok.

BAS-kontogruppen har träffat ett avtal med Srf konsulterna om att auktoriserade medlemmar i Srf ska få tillgång till de nya e-böckerna.

Dessutom pågår arbete för att kunna erbjuda programvaruleverantörer stödlitteraturen i digital form.

Välkommen till vårt webinar

Som du ser händer det mycket inom BAS. Vi ger dig helhetsbilden av årets och framtidens BAS-kontoplan i webbinariet den 24 maj, kl. 9.00. Välkommen att anmäla dig!

Peter Berg

Redovisningsexpert, med ekonomibloggen consultjourney.com